Brak produktów w koszyku.

  Zwroty

  Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia (PDF) i przesłać wypełniony dokument na adres e-mail: sklep@azara.pl. Klient powinien zwrócić towar na własny koszt niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  § 7 Prawo odstąpienia od umowy

  1) Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prawo to wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

  2) Klient celem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może skorzystać z wzoru oświadczenia przesłanego wraz z potwierdzeniem Zamówienia. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy spoczywa na Kliencie.

  3) Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej w § 7 ust. 1 Regulaminu, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  – o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  – w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  – w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w tym zmiana koloru nitki, elementów łączących i każda inna zmiana produktu, który jest sprzedawany za pomocą dodatkowych uwag do zamówienia);
  – w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  – w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, po otwarciu którego nie można zwrócić rzeczy ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  – w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  – w których Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  – w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  – zawartej w drodze aukcji publicznej;
  – o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  – o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  4) W razie skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej w § 7 ust. 1 Regulaminu umowę uznaje się za niezawartą.

  5) W razie skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z zastrzeżeniem znajdującego się poniżej § 7 ust. 6 Regulaminu, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli jednak Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  6) Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  7) Odsyłane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).

  8) Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  9) Klient zobowiązany jest – na swój koszt – zwrócić towar Sprzedawcy osobiście bądź odesłać go na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty/kuriera itd., uprzednio bezpiecznie go pakując (w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem w transporcie). Wraz z odsyłanym towarem Klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.

  10) Klient powinien zwrócić towar na własny koszty niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  śledź nasz profil

  #AZARA

  Instagram Azara